• خبر روز


مصاحبه از معرفی شدگان چند برابر ظرفیت رشته‌های مددکاری اجتماعی و مدیریت خدمات اجتماعی

1396/04/17

اعلام زمانبندی مصاحبه از معرفی شدگان چند برابر ظرفیت رشته‌های مددکاری اجتماعی و مدیریت خدمات اجتماعی (دارای شرایط خاص)

مصاحبه از معرفی شدگان چند برابر ظرفیت رشته‌های مددکاری اجتماعی و مدیریت خدمات اجتماعی (دارای شرایط خاص) در مقطع کارشناسی ارشد در تاریخهای 20 و 19 تیر ماه مطابق جدول زیر انجام خواهد شد:

رشته نام خانوادگی مورخ

زمان

مددکاری اجتماعی از حرف الف تا س 96/04/19 8/30 الی 12/30
مددکاری اجتماعی از حرف ش تا ی 96/04/19 13/30 الی 16
مدیریت خدمات اجتماعی از حرف الف تا س 96/04/20 8/30 الی 12/30
مدیریت خدمات اجتماعی از حرف ش تا ی 96/04/20

13/30 الی 16بازدید: 517خروج