• خبر روز


ثبت نام پذيرفته شدگان مقطع دکتری آزمون سراسری سال ۱۳۹۶ مرحله تكميل ظرفيت پرديس خودگردان

1396/10/20

زمانبندی و دستور العمل های ثبت نام پذيرفته شدگان مقطع دکتری آزمون سراسری سال ۱۳۹۶ مرحله تكميل ظرفيت پرديس خودگردان اعلام شد.

 دستورالعمل و تقويم مراحل ثبت نام الكترونيكي 

 برنامه زمان بندی مراجعه حضوری و تشکیل پرونده

 فرم مشخصات پذیرفته شدگان دکتری 

 فرم نظام وظيفه

 فرم الف

 برگ تقاضانامه براي بهره مندي از مزایاي آموزش رایگان در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور

 فرم تعهد فراغت از تحصیل دانشجویان ترم آخر دوره کارشناسی ارشدبازدید: 522خروج