• خبر روز


آگهی پذیرش دانشجوی دکتری بدون آزمون (سهمیه استعداد درخشان)

داﻧﺸﮕﺎه علامه طباطبائي ﺑﺮ اﺳﺎس آیین نامه «پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی دکتری» به شماره ۲۱/۶۷۲۷۲ مورخ ۹۳/۴/۱۸ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و اصلاحیه شماره ۲۱/۲۳۷۲۰۰ مورخ ۹۳/۱۲/۱۶ آیین نامه یاد شده و نیز دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺟﺮاﯾﯽ مصوب مورخ ۹۳/۱۰/۱۳ شورای تحصیلات تکمیلی داﻧﺸﮕﺎه، از ﻣﯿﺎن متقاضیان واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ، ﺑﺮاي ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ۹۸-۹۷، در رﺷﺘﻪ های مندرج در جدول، بدون شركت در آزمون، دانشجوی دکتری ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد.

**آگهی پذیرش دانشجوی دکتری ﺗﺨﺼﺼﯽ  ﺑﺪون آزﻣﻮن داﻧﺸﮕﺎه علامه طباطبائي ﺑﺮاي ﺳﺎل تحصيلي ۹۸-۹۷  (سهميه استعداد هاي درخشان)

** جدول نحوه‌ی محاسبه امتیازات پژوهشی دکتری بدون آزمون

**جدول رشته ها

**فرم تقاضاي پذيرش در دوره دكتري بدون آزمون (pdf)

 **فرم تقاضاي پذيرش در دوره دكتري بدون آزمون (word)

** فرم تعهد نامه مخصوص دانشجویان نیمسال آخر دوره کارشناسی ارشد 

تاریخ درج خبر: 1396/11/30  -  ساعت درج خبر: ٠٨:٠٢  -  شماره خبر: ٥٥٣٨  -  تعداد بازدید: 2630


خروج