• اطلاعیه های آموزشی


آگهی پذیرش دانشجوی دکتری بدون آزمون (سهمیه استعداد درخشان)

داﻧﺸﮕﺎه علامه طباطبائي ﺑﺮ اﺳﺎس آیین نامه «پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی دکتری» به شماره ۲۱/۶۷۲۷۲ مورخ ۹۳/۴/۱۸ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و اصلاحیه شماره ۲۱/۲۳۷۲۰۰ مورخ ۹۳/۱۲/۱۶ آیین نامه یاد شده و نیز دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺟﺮاﯾﯽ مصوب مورخ ۹۳/۱۰/۱۳ شورای تحصیلات تکمیلی داﻧﺸﮕﺎه، از ﻣﯿﺎن متقاضیان واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ، ﺑﺮاي ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ۹۸-۹۷، در رﺷﺘﻪ های مندرج در جدول، بدون شركت در آزمون، دانشجوی دکتری ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد.

**آگهی پذیرش دانشجوی دکتری ﺗﺨﺼﺼﯽ  ﺑﺪون آزﻣﻮن داﻧﺸﮕﺎه علامه طباطبائي ﺑﺮاي ﺳﺎل تحصيلي ۹۸-۹۷  (سهميه استعداد هاي درخشان)

** جدول نحوه‌ی محاسبه امتیازات پژوهشی دکتری بدون آزمون

**جدول رشته ها

**فرم تقاضاي پذيرش در دوره دكتري بدون آزمون (pdf)

 **فرم تقاضاي پذيرش در دوره دكتري بدون آزمون (word)

** فرم تعهد نامه مخصوص دانشجویان نیمسال آخر دوره کارشناسی ارشد 

تاریخ درج خبر: 1396/11/30  -  ساعت درج خبر: ٠٨:٠٢  -  شماره خبر: ٥٥٣٨  -  تعداد بازدید: 2631


خروج