آئین نامه ها ، دستورالعمل ارتقاء و ترفیعات و تبدیل وضعیت اعضاء هیات علمی


الف) ارتقاء

 1. آئین نامه ارتقاء اعضاء علمی(جدید)
 2. دستور العمل تکمیل کاربرگ مربوط به بند 2 آئین نامه ارتقا (جدید)
 3. شناسنامه علمی عضو هیات علمی آموزشی( جدید)
 4. شناسنامه علمی عضو هیات علمی پژوهشی( جدید)
 5. شیوه نامه اجرایی ارتقاء برای موسسات آموزشی و پژوهشی(جدید)


ب) تبدیل وضعیت هیات علمی آموزشی

 1. حداقل امتیاز لازم جهت تبدیل وضعیت اعضای هیأت علمی
 2. خلاصه امتیازات کسب شده از فعالیت های ماده یک
 3. شناسنامه علمی متقاضی تبدیل وضعیت آموزشی
 4. فهرست فعالیت ها و خلاصه امتیازات مواد «1» ، «2» ، «3»  و «4»
 5. نظر خواهی از دانشجو
 6. گزارش نامه آموزشی تبدیل وضعیت اعضای هیات علمی پیمانی به رسمی آزمایشی
 7. گزارشنامه تبدیل وضعیت اعضای هیات علمی مشمول بند ز ماده 44 قانون برنامه پنجم توسعه
 8. گزارشنامه آموزشی تبدیل وضعیت اعضای هیات علمی پیمانی به رسمی آزمایشی(لازم الاجرا از 95/12/1)(جدید)


ج) تبدیل وضعیت هیات علمی پژوهشی

 1. حداقل امتیاز لازم جهت تبدیل وضعیت اعضای هیأت علمی پژوهشی
 2. خلاصه امتیازات کسب شده از فعالیت های ماده یک
 3. شناسنامه علمی متقاضی تبدیل وضعیت پژوهشی
 4. فهرست فعالیت ها و خلاصه امتیازات مواد «1» ، «2» ، «3»  و «4»
 5. گزارش نامه پژوهشی
 6. نظر خواهی از دانشجو
 7. گزارشنامه پژوهشی تبدیل وضعیت اعضای هیات علمی پیمانی به رسمی آزمایشی(لازم الاجرا از 95/12/1)(جدید)


د) ترفیع اعضاء هیات علمی

 1. فرم های ترفیع
 2. دستور العمل اجرایی آیین نامه خدمت موظف و اعطای ترفیع اعضای هیات علمی
 3. فرم  ترفیع اعضای هیات علمی (Excel)(جدید)
 4. فرم ترفیع اعضای هیات علمی (Word)(جدید)


ر) تمدید و ترفیع اعضای هیات علمی پیمانی

 1. فرم های تمدید و ترفیع اعضای هیات علمی پیمانی  (به دو فرمت Word-Excel)
 2. فرم های تمدید و ترفیع اعضای هیات علمی پیمانی  (Excel)(جدید)
 3. فرم های تمدید و ترفیع اعضای هیات علمی پیمانی(Word)(جدید)