رئیس گروه برنامه ریزی آموزشی 
خانم معصومه زادمرد       شماره تماس: 48392260

نام و نام خانوادگی امور مربوط شماره تماس
خانم رقیه روح اله زاده
  • ظرفیت پذیرش دانشجو
  • امور مربوط به قرارداد بورسیه تحصیلی با سایر ارگان ها
  • ابلاغ مدیریت گروه های آموزشی
48392260
خانم فاطمه کاشی
  • گسترش و ایجاد رشته
  • برگزاری دوره های دانش افزایی اعضای هیات علمی
  • تهیه کلیه گزارشات آماری
48392185