رئیس گروه برنامه ریزی آموزشی 
خانم معصومه زادمرد       شماره تماس: 48392260

نام و نام خانوادگی امور مربوط شماره تماس
خانم سارا روح اله زاد
  • ظرفیت پذیرش دانشجو
  • امور مربوط به قرارداد بورسیه تحصیلی با سایر ارگان ها
  • ابلاغ مدیریت گروه های آموزشی
  • بررسی غیبت کلاسی اعضای هیات علمی و اساتید مدعو
48392261