رئیس گروه ارزشیابی و سنجش
خانم اقدس هاتف فر  

نام و نام خانوادگی امور مربوط شماره تماس
خانم نرگس کاظم پور
  • بررسی قراردادهای حق التدریس اعضای هیات علمی و مدعو
  • بررسی ساعت حضور اعضای هیات علمی
48392176
آقای ابوذر قاضئی
  • تهیه گزارش عملکرد سالیانه اعضای هیات علمی
  • ساماندهی امور مربوط به نظارت بر امتحانات
  • ارزشیابی اساتید
48392250