گروه ارزشیابی و سنجش
 

نام و نام خانوادگی امور مربوط شماره تماس
خانم الناز افتخاری
  • بررسی قراردادهای حق التدریس اعضای هیات علمی و مدعو
  • بررسی ساعت حضور اعضای هیات علمی
48392185
آقای ابوذر قاضئی
  • تهیه گزارش عملکرد سالیانه اعضای هیات علمی
  • ساماندهی امور مربوط به نظارت بر امتحانات
  • ارزشیابی اساتید
48392250