رییس دبیرخانه هیات ممیزه 

خانم محبوبه دولتخواهان    شماره تماس: 48392234

نام و نام خانوادگی  امور مربوط شماره تماس
خانم مژگان یزدانی کارشناس تمدید و ترفیع اعضای هیات علمی 48392234
خانم الناز افتخاری
کارشناس ارتقا اعضای هیات علمی 48392233
خانم هدیه صوفی سیاوش کارشناس تبدیل وضعیت اعضای هیات علمی 48392245

شرح وظایف دبیرخانه تخصصی هیات ممیزه

  • رسيدگي و بررسي پرونده‌هاي اعضای هیات علمي به منظور ارتقاء مرتبه به استادیاری، دانشیاری واستادی
  • تبديل وضعيت اعضای هیات علمي  از رسمي آزمايشي به رسمي قطعي
  • احتساب سنوات آموزشی اعضای هیات علمي
  • نظارت بر حسن اجراي آئين‌نامه‌هاي مربوط به هيات مميزه دانشگاه‌
  • برنامه ريزي در خصوص برگزاری جلسات هيأت ممیزه و کمیته های تخصصی دانشگاه
  • اجرای دقيق آئين نامه ها ودستورالعمل هاي مربوط به هیأت ممیزه
  • پیگیری صدور حکم ارتقاء مرتبه علمی جهت اعضای هیات علمی ارتقاء یافته
  • اطلاع رساني قوانين و مقررات، آئين نامه ها ودستورالعمل هاي مربوط به هیأت ممیزه به ذینفعان
  • ارتباط موثر با هیأت ممیزه مرکزی وزارت متبوع جهت اخذ آخرین دستورالعملها و گرفتن نظریه ارشادی
  • انجام ساير امور محوله از سوی مقام مافوق