آئین نامه ها، بخشنامه هاو دستورالعمل های آموزشی مقطع تحصیلات تکمیلی

الف) دوره کارشناسی ارشد

 1. آئین نامه دوره کارشناسی ارشد
 2. دستور العمل تغییر شیوه ی آموزش
 3. زمان ارائه مقاله
 4. نمره پایان نامه دانشجویان دوره کارشناسی ارشد
 5. نمره پایان نامه و رساله دانشجویان دوره کارشناسی ارشد ورودی های قبل از 92-91
 6. آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته ( جدید)
 7. آیین‌نامه های دوه های تحصیلی کاردانی/ کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی(ویژه دانشگاه های سطح 1 و 2 دولتی)(جدید) (شیوه نامه اجرایی این آیین نامه در حال تدوین بوده و متعاقبا اعلام می‌گردد.)


ب) دوره دکتری

 1. آئین نامه دوره دکتری ورودیهای 89 و بعد از آن
 2. آئین نامه دوره دکتری ورودی 88
 3. آئین نامه دوره دکتری 84 تا 88
 4. شیوه نامه نظارت بر اجرای دوره دکتری آموزشی- پژوهشی
 5. کاربرگ ها و سوگندنامه شیوه نامه نظارت بر اجرای دوره دکتری آموزشی- پژوهشی
 6. دستور العمل خلاصه ی ازریابی جامع
 7. نمره رساله دوره دکتری
 8. نمره زبان تافل قابل قبول دانشگاه
 9. آیین نامه آموزشی دوره دکتری برای دانشجویان ورودی سال تحصیلی 1396-1395و بعد از آن
 10. دریافت فرم اخذ تعهد از پذیرفتگان مشروط در آزمون ورودی دوره دکتری نیمه متمرکز سال1395
 11. آیین‌نامه های دوه های تحصیلی کاردانی/ کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی(ویژه دانشگاه های سطح 1 و 2 دولتی)(جدید) (شیوه نامه اجرایی این آیین نامه در حال تدوین بوده و متعاقبا اعلام می‌گردد.)