معرفی معاون مدیر برنامه ریزی سنجش و ارزشیابینام و نام خانوادگی: ناهید آخوندی

مدرک تحصیلی:  کارشناسی ارشد

پست الکترونیکی:

شماره تماس: 48392230