مدیریت خدمات آموزشی

مدیریت خدمات آموزشی

معرفی مدیریت خدمات آموزشی

مدیریت خدمات آموزشی از نظر ساختار سازمانی تحت نظارت مستقیم معاونت آموزشی دانشگاه می باشد که وظایف و فعالیت های خود را  با هماهنگی معاون مدیر و سه اداره ثبت نام، پذیرش وامور مشمولان،  اداره امور آموزشی و اداره دانش آموختگان انجام و مسئولیت ارائه خدمات آموزشی ونظارت بر حسن اجرای امور آموزشی دانشجویان مقطع کارشناسی درحال تحصیل و دانش آموختگان را برعهده دارد.

اهم اهداف و وظایف مدیریت خدمات آموزشی:

 1. نظارت بر حسن اجرای کلیه آیین نامه ها، فعالیتها و فرایند های آموزشی
 2. تهیه وتدوین و بازنگری شیوه نامه و دستورالعمل های آموزشی در چارچوب مقررات آموزشی
 3. ارتقای سطح کیفیت خدمات آموزشی
 4. برگزاری کمیته ها و شوراهای تخصصی- آموزشی
 5. بهبود فرایندها وآموزش قوانین ومقررات  آموزشی
 6. هماهنگی و نظارت برپذیرش، ثبت نام و امور آموزشی دانشکده ها
 7. برنامه ریزی وساماندهی برنامه های درسی
 8. نظارت بر فرایند پذیرش دانشجویان مهمان و انتقال
 9. نظارت برامورآموزشی حین تحصیل و پس از فارغ التحصیلی
 10. تهیه وتدوین تقویم دانشگاهی
 11. تفویض اختیار انجام برخی از امور آموزشی از ستاد به دانشکده ها در راستای سیاست تمرکز زدائی
 12. توسعه فعالیت های بین المللی آموزشی  برای جذب و پذیرش دانشجویان اتباع خارجی، بورسیه ، انتقال از خارج به داخل و...
 13. برگزاری دوره های آموزشی برای کارشناسان آموزش دانشکده ها در راستای بهبود عملکرد و مهارت آموزی
 14. شناسایی و معرفی دانشجویان استعداد درخشان به گروه جذب و هدایت استعداد درخشان
 15. صدور گواهینامه موقت، ریز نمرات و دانشنامه پایان تحصیلات دانشگاهی
 16. نظارت بر حسن اجرای رصد اشتغال دانش آموختگان

ادارات مدیریت خدمات آموزشی عبارتند از :

 1. اداره ثبت نام، پذیرش و امور مشمولین
 2. اداره امور آموزشی
 3. اداره دانش آموختگان

 اداره ثبت نام، پذیرش وامور مشمولین:

اداره ثبت نام، پذیرش وامور مشمولین زیر نظر مدیریت خدمات آموزشی مسئولیت برنامه ریزی و نظارت بر حسن انجام امور پذیرش و ثبت نام پذیرفته شدگان جدیدالورود هر سال تحصیلی و رسیدگی به امور مشمولین و... را عهده دار می باشد.

 وظایف اداره ثبت نام، پذیرش و امور مشمولین:

 • برنامه ریزی ونظارت  در امور مربوط به پذیرش و ثبت نام پذیرفته شدگان کنکور سراسری
 • تهیه دستورالعمل وبرنامه زمانبندی ثبت نام ورودی های هر سال تحصیلی
 • برنامه ریزی ثبت نام الکترونیکی وحضوری ونظارت بر حسن اجرای آن
 • پذیرش وثبت نام دانشجویان اتباع غیر ایرانی به صورت بورسیه
 • پذیرش وثبت نام دانشجویان انتقالی از خارج از کشور، فرزندان هیات علمی و...
 • مکاتبه با وزارت علوم وسازمان سنجش در مورد پرونده های دارای مغایرت سوابق تحصیلی و یا در موارد عدم انطباق وضعیت تحصیلی دانشجو با مقررات آموزشی بر حسب مورد
 • جذب وپذیرش دانشجویان متقاضی میهمان،  انتقال  و تغییر رشته با هماهنگی دانشکده ها
 • به روز رسانی فرایند های آموزشی ثبت نام و تهیه دستور العمل های لازم جهت اجرا در دانشکده ها
 • مکاتبه مستمر با حوزه های نظام وظیفه به منظور تبادل اطلاعات و مطلع ساختن مراجع ذیربط از وضعیت دانشجویان انتقالی، جابجایی ، ترک تحصیل و اخراج
 • بررسی بخشنامه های مربوط به مشمولین تفسیر و ابلاغ آنها به دانشکده های تابعه
 • انجام امور مشمولین در حین تحصیل و پس از فراغت از تحصیل
 • تأیید لغو تعهد آموزش رایگان در سامانه سجاد پس از انجام تعهدات مربوطه

 اداره امور آموزشی:

اداره امور آموزشی زیر نظر مدیریت خدمات آموزشی با هدف نظارت بر برنامه ریزی درسی وفرایند انتخاب واحد، مسئولیت تهیه شیوه نامه های آموزشی و انجام امور آموزشی ورسیدگی به روند تحصیلی دانشجویان در حال تحصیل و... را بر عهده دارد.

وظایف اداره امور آموزشی:

 • تهیه و تنظیم دستورالعمل ها و شیوه نامه ها جهت ابلاغ به دانشکده ها
 • تهیه وتدوین اهم قوانین ومقررات آموزشی مقطع کارشناسی
 •  برنامه ریزی وساماندهی برنامه های درسی هرنیمسال تحصیلی
 • نظارت بر فرایند انتخاب واحد هر نیمسال تحصیلی
 • تهیه وتدوین تقویم دانشگاهی وابلاغ به واحد های زیربط
 • برگزاری شوراهای آموزشی وکمیته های تخصصی
 • نظارت بر عملکرد وفعالیت های آموزشی دانشکده ها
 • انجام امور مربوط به دانشجویان متقاضی ترک تحصیل  و صدور حکم نهایی
 • بررسی پرونده های دانشجویان مشروط وبلا تکلیف وطرح در کمیسیون بررسی موارد خاص ویا صدور حکم اخراج
 • بررسی پرونده دانشجویان مقطع کارشناسی که بعنوان فارغ التحصیل  از طرف دانشکده ها معرفی می شوند
 • اجرای مصوبات شورای آموزشی دانشگاه و انجام مکاتبات لازم
 • مکاتبه با امور مالی برای دانشجویان شهریه پرداز و بورسیه به منظور اعلام وصول شهریه آنان

 اداره  دانش آموختگان:

اداره فارغ التحصیلان زیر نظر مدیریت خدمات آموزشی، مسئولیت صدورگواهینامه موقت تحصیلی ودانشنامه پایان تحصیلات دانشگاهی وتایید صحت مدارک تحصیلی دانش آموختگان مقاطع مختلف تحصیلی را بر عهده دارد.

وظایف اداره  دانش آموختگان:

 • صدور تأییدیه تحصیلی و ریزنمرات برای دانش آموختگان جهت ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر
 • صدور گواهینامه موقت پایان تحصیلات کلیه مقاطع تحصیلی
 • صدور دانشنامه براساس مندرجات پرونده تحصیلی دانشجو
 • تهیه بانک اطلاعاتی مربوط به رصد اشتغال دانش آموختگان واعلام به موسسه پژوهش
 • انجام مکاتبات مختلف در مورد فارغ التحصیلان با وزارت علوم و سایر موسسات
 • بررسی و تأیید مدارک تحصیلی دانش آموختگان مشمول طرح وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
 • صدور گواهی رتبه
 • مهر و موم مدارک تحصیلی و ترجمه آن جهت ارسال به خارج کشور
 • تأیید لغو تعهد آموزش رایگان دانش آموختگان در سامانه سجاد پس از انجام تعهدات مربوطه
 • تأیید مدارک جهت ترجمه در سامانه سجاد
 • پاسخگویی به استعلام های بین المللی و خارجی از طریق ایمیل
 • معرفی و تأیید مدارک جهت کارورزی فارغ التحصیلان در سامانه وزرات بهداشت
 • تکمیل پرسشنامه رصد اشتغال دانش آموختگان در سایت مؤسسه پژوهش

 •