• اخبار لحظه ای از آزمون های مجازی دانشگاه


لیست اسامی کارشناسان و شماره های تلفن دانشکده ها؛ برای اطلاع دانشجویان

به اطلاع دانشجویان گرامی کلیه مقاطع تحصیلی می رساند:

تاریخ درج خبر: 1399/10/21  -  ساعت درج خبر: ٠٩:١٤  -  شماره خبر: ١٤٠٣٩  -  تعداد بازدید: 411


خروج