آئین نامه ها ، دستورالعمل ارتقاء و ترفیعات و تبدیل وضعیت اعضاء هیات علمی


الف) ارتقاء

 1. آئین نامه ارتقاء اعضاء علمی
 2. دستور العمل تکمیل کاربرگ مربوط به بند 2 آئین نامه ارتقا
 3. شناسنامه علمی عضو هیات علمی آموزشی
 4. شناسنامه علمی عضو هیات علمی پژوهشی
 5. شیوه نامه اجرایی ارتقاء برای موسسات آموزشی و پژوهشی


ب) تبدیل وضعیت هیات علمی آموزشی

 1. گزارشنامه تبدیل وضعیت اعضای هیات علمی مشمول بند پ ماده 90 قانون برنامه ششم توسعه
 2. گزارشنامه آموزشی تبدیل وضعیت اعضای هیات علمی پیمانی به رسمی آزمایشی(لازم الاجرا از 95/12/1)(جدید)
 3. مدارک مورد نیاز برای تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی-آزمایشی اعضای هیات علمی دانشگاه
 4. دستور العمل تکمیل کاربرگ مربوط به بند 2


ج) تبدیل وضعیت هیات علمی پژوهشی

 1. گزارشنامه پژوهشی تبدیل وضعیت اعضای هیات علمی پیمانی به رسمی آزمایشی(لازم الاجرا از 95/12/1)(جدید)
 2. مدارک مورد نیاز برای تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی-آزمایشی اعضای هیات علمی دانشگاه

 


د) تمدید و ترفیع اعضای هیات علمی پیمانی و رسمی

 1. فرم های تمدید و ترفیع اعضای هیات علمی پیمانی و رسمی (Word)