• اداره فارغ التحصیلان

رئیس اداره فارغ التحصیلان:

آقای نعمت پیری شماره تماس:48392336   شماره فکس: 44737662

نام و نام خانوادگی
مسئولیت شماره تماس
آقای جبار ذوقی پور کارشناس فارغ التحصیلان 48392255
خانم فاطمه عاشق کارشناس فارغ التحصیلان 48392346
خانم معصومه حمزه لو کارشناس مسئول فارغ التحصیلان 48392310
خانم عذرا حاج علیان کارشناس فارغ التحصیلان 48392235
آقای امیر نصیری کارشناس فارغ التحصیلان 48392237
خانم حمیده عیسی خواجه کارشناس فارغ التحصیلان 48392239
خانم پرستو صلواتی کارشناس فارغ التحصیلان 48392237
خانم مرضیه سرداشتانی کارشناس فارغ التحصیلان 48392316
خانم شیدا اردشیری کارشناس فارغ التحصیلان 48392257

شرح وظایف:

1. دریافت پرونده کلیه فارغ التحصیلان اعم از کاردانی و کارشناسی ر موارد رسمی و غیر رسمی.
2. صدور گواهی موقت، تاییدیه تحصیلی و ریز نمرات فارغ التحصیلان
3. انجام امور مربوط به تهیه و صدور دانشنامه.
4. نگهداری سوابق تحصیلی فارغ التحصیلان به تفکیک رشته تحصیلی.
5. انجام مکاتبات مختلف در مورد فارغ التحصیلان با وزارت علوم و سایر موسسات.