• اداره خدمات الکترونیکی


اداره خدمات الکترونیکی

نام و نام خانوادگی  امور مربوطه شماره تماس
آقای محمدرضا حجتی
 • مدیریت سیستم آموزشی سما
 • مدیریت سیستم حق التدریس اساتید
48392315

شرح وظایف اداره  خدمات الکترونیکی

 • پیاده سازی و ثبت اطلاعات آموزشی دانشجویان در سامانه آموزشی دانشگاه
 • ورود اطلاعات دانشجویان جدید پس از اعلام سازمان سنجش در پرتال آموزشی و برنامه ریزی جهت ثبت نام، انتخاب واحد و.... دانشجویان
 • پیگیری، جمع آوری و مستندسازی اطلاعات حوزه معاونت آموزشی، تولید و ثبت و پردازش اطلاعات و ارائه گزارشات آماری تخصصی بصورت ادواری به مقامات مافوق
 • ایجاد بانک‌های اطلاعاتی از آمار و اطلاعات آموزشی، دانشجویان، استعدادهای درخشان، بورسیه‌ها، دانش‌آموختگان و پایان‌نامه ها و رساله‌های دانشجویی و سایر موارد مرتبط در سامانه آموزشی دانشگاه
 • ثبت و ورود اطلاعات مربوط به عناوین دروس برنامه‌های درسی رشته‌های تحصیلی، کد دروس، کد نمرات، شماره کاربری دانشجویان، کارکنان آموزشی و اعضای هیات علمی و مدعوین، کد گروه‌های آموزشی دانشکده‌های تابعه دانشگاه و ایجاد رمز جدید برای اساتید جهت ثبت نمرات در سامانه آموزشی دانشگاه
 • اعمال مصوبات، دستورالعمل‌ها و آیین نامه‌های مرتبط با حوزه معاونت آموزشی و وزارت متبوع درخصوص تقلیل، حذف، اضافه وتغییر ... عناوین دروس برنامه‌های درسی رشته‌های تحصیلی در سامانه آموزشی دانشگاه
 • ثبت نمرات دانشجویان در سامانه آموزشی پس از اتمام مهلت تعیین شده در پایان ترم تحصیلی، سامان‌دهی نمرات و ارائه گزارشات لازم
 • بررسی موانع و مشکلات موجود در سیستم آموزشی دانشگاه و ارائه پیشنهادات جهت رفع نواقص موجود از طریق ارائه گزارشات لازم مسئول پشتیبانی سامانه آموزشی   
 • سامان‌دهی و نظارت بر نحوه‌ی تعریف و طراحی کاتالوگ رشته‌های تحصیلی (معرفی عناوین و تعداد واحد دروس رشته‌های تحصیلی موجود) مطابق با سرفصل مصوب موجود در سامانه آموزشی و به روزرسانی آن در صورت ضرورت
 • بهره گیری از ابزارهای مناسب نرم افزاری تحلیل آماری جهت مطالعات کارشناسی و ارائه گزارشات لازم
 • نظارت بر حفظ و حراست از اطلاعات، اسناد و مدارک آموزشی بصورت محرمانه
 • نیازسنجی سیستم آموزشی و بانک های اطلاعاتی تخصصی حوزه معاونت آموزشی و ارائه پیشنهاد جهت برطرف نمودن  نقایص و کاستی‌های موجود در آنها
 • به هنگام سازی شبکه اطلاع رسانی، پورتال و سیستم آموزشی
 • انجام اقدامات لازم جهت تهیه و تنظیم کارنامه آموزشی دانشگاه و پیگیری انتشار و ارائه آن به مسئولین مافوق
 • انجام سایر امور محوله در حوزه وظایف سازمانی از سوی مقام مافوق