نام و نام خانوادگی: وحید رضایی تبار

مدرک تحصیلی: دکترای رشته آمار

ایمیل: vhrezaei@atu.ac.ir

شماره تماس: 88880993

مدیر آموزش های تخصصی آزاد

                                                                                  دریافت رزومه علمی و پژوهشی

 

شرح وظایف مدیریت آموزشهای تخصصی آزاد

 • تنظیم برنامه های آموزشی کوتاه مدت درزمینه های تخصصی مربوط.
 • فراهم نمودن موجبات تشکیل دوره های تخصصی کوتاه مدت درزمینه های سرپرستی ،کارشناسی با همکاری واحدهای ذیربط.
 • تعیین میزان شهریه مربوط به هریک از دوره ها برای داوطلبان بخش دولتی وغیر دولتی ونظارت درنحوه مصرف آنها طبق مقررات مربوط.
 • جلب همکاری اعضاء هیات علمی دانشگاه ومدرسان وصاحبنظران ومتخصصان دررشته های مربوط برای تدریس در دوره های مختلف آموزشهای تخصصی وکوتاه مدت با هماهنگی دفتر برنامه ریزی آموزشی.
 • نظارت بر اجرای برنامه های آموزشی مصوب درزمینهء آموزشهای تخصصی وکوتاه مدت.
 • ارائه دستورالعملهای لازم درمورد معرفی وتوجیه هریک از دوره های آموزشی وقرار دادن آنها دردسترس داوطلبان.
 • انجام اقدامات وبررسی های لازم درزمینه تهیه وتنظیم قراردادهای مربوط به اجرای دوره های آموزشی اختصاصی برای سازمانهای دولتی وغیردولتی.
 • جلب همکاری موسسات دولتی وخصوصی جهت عقد قرار دادآموزشی.
 • همکاری با واحدهای آموزشی وپژوهشی ودانشجوئی دانشگاه واشتراک مساعی با آنها درجهت بالابردن کیفیت برنامه های آموزشی.
 • برگزاری آزمون ورودی داوطلبان ورود به دوره های آموزش های تخصصی کوتاه مدت واعلام فراغت از تحصیل آنهاپس از صدور گواهینامه توسط اداره فارغ التحصیلان با هماهنگی مدیریت امور آموزشی.
 • نظارت برانجام امور آموزشهای رسمی دردانشگاه.
 • انجام اموری که از طرف معاونت آموزشی دانشگاه درزمینه آموزشهای تخصصی وکوتاه مدت محول می شود.