معاون آموزشینام و نام خانوادگی: شجاع احمدوند

مدرک تحصیلی: دکترای رشته علوم سیاسی گرایش اندیشه سیاسی

پست الکترونیکی: ahmadvand@atu.ac.ir

مسئول دفتر: آقای سید سعید ادهمی

شماره تماس: ۴۴۷۳۷۵۴۶

دریافت رزومه علمی و پژوهشی