رئیس گروه برنامه ریزی آموزشی 
خانم معصومه زادمرد       شماره تماس: 48392260