رئیس گروه سنجش و ارزشیابی
خانم سارا روح اله زاد       شماره تماس: 48392261
 
 

 

نام و نام خانوادگی امور مربوط شماره تماس
خانم الناز افتخاری
  • حق التدریس اعضای علمی و مدعو
  • ساعت حضور اساتید
48392185
آقای ابوذر قاضی
  • ارزشیابی اعضای هیات علمی-ارزیابی گروه های آموزشی
    دانش افزایی اعضای هیات علمی
48392250