رییس اداره امور آموزشی:

خانم مریم رضایی شماره تماس:48392242 

شرح وظایف اداره  امور آموزشی

  • صدور تأییدیه تحصیلی و ریزنمرات برای دانش آموختگان جهت ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر
  • صدور دانشنامه براساس مندرجات پرونده تحصیلی دانشجو
  • تهیه بانک اطلاعاتی مربوط به دانش آموختگان
  • صدور خرید آموزش رایگان
  • لغو تعهد آموزش رایگان پس از انجام تعهدات مربوطه
  • بررسی و تأیید مدارک تحصیلی دانش آموختگان مشمول طرح وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
  • مکاتبه با امور مالی برای دانشجویان شهریه پرداز و بورسیه به منظور اعلام وصول شهریه آنان
  • پرداخت کمک هزینه های تحصیلی، کمک هزینه کلاسهای فوق برنامه (زبان، کامپیوتر و مکمل رشته تحصیلی) و کمک هزینه بابت چاپ مقالات ارائه شده به دانشجویان ممتاز
  • انعقاد قرارداد آموزشی برای ادامه تحصیل دانشجویان بورسیه حسب مورد
  • انجام سایر امور محوله در حوزه وظایف سازمانی از سوی مقام مافوق