نام و نام خانوادگی: مرتضی طاهری

مدرک تحصیلی: دکتری مدیریت آموزشی

ایمیل: M.taheri@atu.ac.ir

شماره تماس: 44737552

 

   مدیر برنامه‌ریزی آموزشی، نظارت و سنجش

                                                                            دریافت رزومه علمی و پژوهشی
 

 

نام و نام خانوادگی: ناهید آخوندی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد ادبیات فارسی

ایمیل: NAHID1346@yahoo.com

شماره تماس: 44737552

معاون مدیریت برنامه‌ریزی آموزشی، نظارت و سنجش

 

مسئول دفتر مدیریت برنامه ریزی آموزشی، نظارت و سنجش: خانم جهان گرشاسبی

شماره تماس:44737552 فکس:44737553