نام و نام خانوادگی: زینب حبیب‌الله‌زاده

مدرک تحصیلی:
ایمیل:

شماره تماس: 44737548

مدیر خدمات آموزشی

نام و نام خانوادگی: ربابه شهریاری

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد علوم اقتصادی

شماره تماس: 48392248

معاون خدمات آموزشی