نام و نام خانوادگی مسئولیت شماره تماس
آقای دکتر سعید غیاثی ندوشن
 • مدیر تحصیلات تکمیلی
48392280
خانم مهناز کلهرودی
 • معاون تحصیلات تکمیلی
48392280
خانم ویدا هاشمی
 • کارشناس خدمات آموزشی دانشکده روان شناسی و علوم تربیت
48392264
خانم شبنم سالم
 • کارشناس خدمات آموزشی دانشکده مدیریت و حسابداری
48392265
خانم زهرا صادقی
 • کارشناس خدمات آموزشی دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجه
 • کارشناس خدمات آموزشی دانشکده الهیات و معارف اسلامی
48392485
خانم معصومه مومنی
 • کارگزین رفاه امور مشمولین
48392270
خانم مژگان میرزائی
 • کارشناس خدمات آموزشی دانشکده  تربیت بدنی و علوم ورزشی،
 • کارشناس خدمات آموزشی دانشکدهموسسه بیمه اکو
 • امور پایان نامه ها
48392269
خانم سعیده اسدی
 • کارشناس خدمات آموزشی پردیس خودگران
48392291
آقای بابک یاری
 • کارشناس خدمات آموزشی دانشکده حقوق و علوم سیاسی
48392303
آقای سید رئوف عظیمی
 • کارشناس خدمات آموزشی دانشکده های علوم اجتماعی
 • کارشناس خدمات آموزشی دانشکده علوم ریاضی و رایانه 
 • کارشناس خدمات آموزشی دانشکده اقتصاد
48392273
آقای هومن رجبی
 • کارشناس خدمات آموزشی دانشکده
48392488
آقای علی قربانی نژاد
 • کارشناس خدمات آموزشی دانشکده
48392191
آقای مسلم محمدی
 • مسئول دفتر مدیریت تحصیلات تکمیلی
48392280
آقای نوحعلی ابراهیمی
 • مسئول امور دفتری مدیریت تحصیلات تکمیلی
48392280