نام و نام خانوادگی
مسئولیت شماره تماس
خانم زینب حبیب الله زاده مدیر خدمات آموزشی 48392248
خانم ربابه شهریاری معاون مدیریت خدمات آموزشی 48392248
خانم مریم رضایی کارشناس خدمات آموزشی 48392244
خانم مریم جوان نشان کارشناس خدمات آموزشی 48392243
خانم اعظم میر مسیب کارشناس خدمات آموزشی 48392251
خانم منیر السادات هاشمی نژاد
کارشناس خدمات آموزشی 48392240
خانم پروانه  یاوری فرد کارشناس خدمات آموزشی 48392240
خانم عادله زرنان کارشناس خدمات آموزشی 48392247
آقای محمد ضیغمی
کارشناس خدمات آموزشی 48392298
آقای منوچهرعلیایی کارشناس خدمات آموزشی 48392249