• استعدادهای درخشان

گروه استعدادهای درخشان دانشگاه علامه طباطبائی

الف: آئین نامه ها و دستورالعمل ها:

ب: نحوه ی عضویت دانشجویان عادی دانشگاه در گروه استعدادهای درخشان

ج: نحوه ی پذیرش بدون آزمون در مقطع کارشناسی ارشد

د: نحوه ی پذیرش بدون آزمون در مقطع دکتری

ه: آئین نامه های متفرقه

و: آئین نامه های بنیاد ملی نخبگان:

ز: کاربرگ ها و فرم ها