• تدوین و بازنگری برنامه‌های درسی رشته‌های تحصیلی موجود در دانشگاه

  •     عناوین برنامه‌های درسی مصوب

الف) برنامه‌های درسی بازنگری شده :

1.      اقتصاد محیط زیست در مقطع کارشناسی  ارشد      مجری بازنگری: دانشکده اقتصاد

2.      علوم سیاسی در مقطع کارشناسی            مجری بازنگری : دانشکده حقوق و علوم سیاسی

3.      مددکاری اجتماعی در مقطع کارشناسی     مجری بازنگری: دانشکده علوم اجتماعی

4.      روزنامه نگاری در مقطع کارشناسی ارشد    مجری بازنگری: دانشکده علوم ارتباطات

ب) برنامه‌های درسی جدید:

1.      حسابداری بخش عمومی در مقطع کارشناسی ارشد    مجری تدوین: دانشکده مدیریت و حسابداری  

2.      آمار رسمی در مقطع کارشناسی ارشد    مجری تدوین: دانشکده علوم ریاضی و رایانه

3.      بیمه در مقطع دکتری      مجری تدوین: موسسه آموزش عالی بیمه اکو

 

  •  عناوین برنامه‌های درسی غیر مصوب

الف) درسطح وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دست بررسی می باشد:

1.      ریاضیات مالی در مقطع دکتری         مجری تدوین : دانشکده علوم ریاضی و رایانه

2.      مترجمی زبان فرانسه در مقطع دکتری      مجری تدوین: دانشکده ادبیات فارسی و زبان‌های خارجی

ب) در سطح دانشگاه در دست بررسی می باشد:

1.      روابط عمومی در مقطع کارشناسی ارشد    مجری تدوین: دانشکده علوم ارتباطات

2.      زبان و ادبیات ترکی استانبولی در مقطع کارشناسی    مجری بازنگری: دانشکده ادبیات فارسی و زبان‌های خارجی

3.      حقوق نفت و گاز در مقطع کارشناسی ارشد     مجری بازنگری: دانشکده حقوق و علوم سیاسی

4.      مطالعات ارتباطی در مقطع کارشناسی     مجری بازنگری: دانشکده علوم ارتباطات