قوانین و مقررات تحصیلات تکمیلی

الف) دوره کارشناسی ارشد
         

 

 1. آئین نامه دوره کارشناسی ارشد
 2.          اهم نکات شیوه نامه اجرائی آیین نامه دوره کارشناسی ارشد برای ورودی های ۹۷ به بعد
 3. زمان ارائه مقاله
 4. نمره پایان نامه دانشجویان دوره کارشناسی ارشد
 5. نمره پایان نامه و رساله دانشجویان دوره کارشناسی ارشد ورودی های قبل از ۹۲-۹۱
 6. آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته ( جدید)
 7. آیین‌نامه های دوه های تحصیلی کاردانی/ کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی(ویژه دانشگاه های سطح ۱ و ۲ دولتی)(جدید)
 8. شیوه‌نامه اجرایی آیین نامه دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته(برای ورودی‌های ۹۷ به بعد)

آیین نامه یکپارچه مقررات آموزشی  تمامی مقاطع
ب) دوره دکتری

شیوه نامه اجرایی بسندگی زبان های خارجی برای دوره دکتری تخصصی

شیوه نامه پذیرش دانشجو دکتری به روش استاد محور از طریق آزمون دکتری تخصصی

شیوه نامه داخلی احراز بسندگی زبان خارجی دوره دکتری تخصصی
        اهم نکات شیوه نامه اجرائی آیین نامه دوره دکتری تخصصی برای ورودی های ۹۷ به بعد

 1. آئین نامه دوره دکتری ورودیهای ۸۹ و بعد از آن
 2. آئین نامه دوره دکتری ورودی ۸۸
 3. آئین نامه دوره دکتری ۸۴ تا ۸۸
 4. شیوه نامه نظارت بر اجرای دوره دکتری آموزشی- پژوهشی
 5. کاربرگ ها و سوگندنامه شیوه نامه نظارت بر اجرای دوره دکتری آموزشی- پژوهشی
 6. نمره رساله دوره دکتری
 7.  نمره زبان مورد قبول در دکتری
 8. آیین نامه آموزشی دوره دکتری برای دانشجویان ورودی سال تحصیلی ۱۳۹۶-۱۳۹۵و بعد از آن
 9. آیین‌نامه های دوه های تحصیلی کاردانی/ کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی(ویژه دانشگاه های سطح ۱ و ۲ دولتی)(جدید)
 10. شیوه‌نامه اجرایی آیین نامه دوره دکتری تخصصی(برای ورودی‌های ۹۷ به بعد)
 11. اهم نکات شیوه نامه ارزیابی جامع دانشگاه علامه طباطبایی