معرفی معاون آموزشی

 
معاون آموزشینام و نام خانوادگی: علی آدمی

مدرک تحصیلی: دکتری روابط بین الملل

پست الکترونیکی: aliadami@atu.ac.ir

شماره تماس: ۴۴۷۳۷۵۴۶

دریافت رزومه علمی و پژوهشی

مسئول دفتر معاون آموزشی: آقای سید سعید ادهمی 
شماره تماس: ۴۴۷۳۷۵۴۶