شوراهای تخصصی

 الف) شورای تحصیلات تکمیلی - به استناد بند 2 ماده 12 آیین نامه جامع مدیریت دانشگاه و موسسات آموزش عالی، پژوهش و فناوری مصوب 89/12/10 شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای تحصیلات تکمیلی این دانشگاه با اعضاء ذیل هر دو هفته یکبار به منظور کمک به امور اجرایی و فراهم آوردن امکانات در زمینه گسترش دوره های تخصصی تشکیل می گردد.

  • معاون آموزشی دانشگاه
  • معاون پژوهشی دانشگاه
  • مدیر تحصیلات تکمیلی  دانشگاه
  • مدیر اداره خدمات آموزشی دانشگاه
  • مدیران تحصیلات تکمیلی دانشکده ها


 ب) شورای آموزشی -  به استناد ماده 1 ماده 12 آیین نامه جامع مدیریت دانشگاه و موسسات آموزش عالی، پژوهش و فناوری مصوب 89/12/10 شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای آموزشی این دانشگاه با اعضاء زیر هر دو هفته یکبار جهت فراهم آوردن امکانات در زمینه فعالیت های آموزشی تشکیل می گردد.

  • معاون آموزشی دانشگاه
  • معاونان آموزشی دانشکده ها
  • مدیر اداره خدمات آموزشی دانشگاه
  • مدیر کل امور شاهد و ایثارگر حسب نیاز
  • دو تن از اعضای هیات علمی پیشنهادی معاون آموزشی با تایید و حکم رئیس دانشگاه