معرفی مدیر خدمات آموزشی 

مدیر خدمات آموزشی دانشگاه


نام و نام خانوادگی: دکتر مهدی خانجانی

مدرک تحصیلی: دکترای روانشناسی

پست الکترونیکی:

شماره تماس: 48393196

رزومه علمی و پژوهشی