اداره امور آموزشیمعرفی اداره


اداره امور آموزشی زیر نظر مدیریت خدمات آموزشی با هدف نظارت بر برنامه ریزی درسی وفرایند انتخاب واحد، مسئولیت تهیه شیوه نامه های آموزشی و انجام امور آموزشی ورسیدگی به روند تحصیلی دانشجویان در حال تحصیل و... را بر عهده دارد.

وظایف اداره امور آموزشی:

 • تهیه و تنظیم دستورالعمل ها و شیوه نامه ها جهت ابلاغ به دانشکده ها
 • تهیه وتدوین اهم قوانین ومقررات آموزشی مقطع کارشناسی
 •  برنامه ریزی وساماندهی برنامه های درسی هرنیمسال تحصیلی
 • نظارت بر فرایند انتخاب واحد هر نیمسال تحصیلی
 • تهیه وتدوین تقویم دانشگاهی وابلاغ به واحد های زیربط
 • برگزاری شوراهای آموزشی وکمیته های تخصصی
 • نظارت بر عملکرد وفعالیت های آموزشی دانشکده ها
 • انجام امور مربوط به دانشجویان متقاضی ترک تحصیل  و صدور حکم نهایی
 • بررسی پرونده های دانشجویان مشروط وبلا تکلیف وطرح در کمیسیون بررسی موارد خاص ویا صدور حکم اخراج
 • بررسی پرونده دانشجویان مقطع کارشناسی که بعنوان فارغ التحصیل  از طرف دانشکده ها معرفی می شوند
 • اجرای مصوبات شورای آموزشی دانشگاه و انجام مکاتبات لازم
 • مکاتبه با امور مالی برای دانشجویان شهریه پرداز و بورسیه به منظور اعلام وصول شهریه آنان