اداره دانش آموختگان

اداره فارغ التحصیلان زیر نظر مدیریت خدمات آموزشی، مسئولیت صدورگواهینامه موقت تحصیلی ودانشنامه پایان تحصیلات دانشگاهی وتایید صحت مدارک تحصیلی دانش آموختگان مقاطع مختلف تحصیلی را بر عهده دارد.

وظایف اداره  دانش آموختگان:

 • صدور تأییدیه تحصیلی و ریزنمرات برای دانش آموختگان جهت ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر
 • صدور گواهینامه موقت پایان تحصیلات کلیه مقاطع تحصیلی
 • صدور دانشنامه براساس مندرجات پرونده تحصیلی دانشجو
 • تهیه بانک اطلاعاتی مربوط به رصد اشتغال دانش آموختگان واعلام به موسسه پژوهش
 • انجام مکاتبات مختلف در مورد فارغ التحصیلان با وزارت علوم و سایر موسسات
 • بررسی و تأیید مدارک تحصیلی دانش آموختگان مشمول طرح وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
 • صدور گواهی رتبه
 • مهر و موم مدارک تحصیلی و ترجمه آن جهت ارسال به خارج کشور
 • تأیید لغو تعهد آموزش رایگان دانش آموختگان در سامانه سجاد پس از انجام تعهدات مربوطه
 • تأیید مدارک جهت ترجمه در سامانه سجاد
 • پاسخگویی به استعلام های بین المللی و خارجی از طریق ایمیل
 • معرفی و تأیید مدارک جهت کارورزی فارغ التحصیلان در سامانه وزرات بهداشت
 • تکمیل پرسشنامه رصد اشتغال دانش آموختگان در سایت مؤسسه پژوهش