معرفی مدیر تحصیلات تکمیلی

مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه


نام و نام خانوادگی: دکتر سعید غیاثی

مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی برنامه ریزی آموزش عالی

پست الکترونیکی: ghiasi.saeed@gmail.com 
ghiasi@atu.ac.ir


شماره تماس: 48392280

رزومه علمی و پژوهشی