معرفی مدیر برنامه ریزی نظارت و سنجش


مدیر برنامه ریزی آموزشی، نظارت و سنجش دانشگاه


نام و نام خانوادگی: دکتر هادی خان محمدی

مدرک تحصیلی: دکترای مدیریت دولتی

پست الکترونیکی:

شماره تماس: 44737552

رزومه علمی و پژوهشی