معرفی مدیر برنامه ریزی نظارت و سنجشمدیر برنامه ریزی آموزشی، نظارت و سنجش دانشگاه


نام و نام خانوادگی: دکتر مرتضی طاهری

مدرک تحصیلی: دکترای مدیریت آموزشی

پست الکترونیکی:

شماره تماس: 44737552

رزومه علمی و پژوهشی