معرفی معاون مدیر خدمات آموزشینام و نام خانوادگی: زهرا اسلامی

مدرک تحصیلی:  کارشناسی ارشد

پست الکترونیکی:

شماره تماس: 48392242