معرفی معاون مدیر تحصیلات تکمیلی
نام و نام خانوادگی: ریتا پایدار

مدرک تحصیلی:  کارشناسی ارشد زبان شناسی

پست الکترونیکی:

شماره تماس: 48392280