مدیریت آموزش های تخصصی آزاد و مهارت افزایی

نام و نام خانوادگی: وحید رضایی تبار

مدرک تحصیلی: دکترای رشته آمار

ایمیل: vhrezaei@atu.ac.ir

شماره تماس: 44737652 

مدیر آموزش های تخصصی آزاد

                                                                                  دریافت رزومه علمی و پژوهشی

 

علیرضا کیایی

  کارشناس مسئول دفتر مهارت افزایی

48392259

دهکده المپیک ساختمان مرکزی طبقه اول

فاطمه کاظم نژاد

 کارشناس دفتر مهارت افزایی

44737652

دهکده المپیک ساختمان مرکزی طبقه اول

یونس صحرانورد

کارشناس مسئول آموزش های تخصصی آزاد

88880993

توانیر نظامی گنجوی به سمت هفت پیکر بیمه اکو

فاطمه عاشق

کارشناس آموزش های تخصصی آزاد

88880992

توانیر نظامی گنجوی به سمت هفت پیکر بیمه اکو

مهین کشاورز

کارشناس آموزش های تخصصی آزاد

88880992

توانیر نظامی گنجوی به سمت هفت پیکر بیمه اکو